B-QIP versterkt en verbetert

Mijn naam is Alfred Boerman en ik ondersteun zorg/welzijnsorganisaties en gemeenten door interim-management en advisering. Dit wordt gedaan vanuit een ruime ervaring (GGZ, GHZ, VVT en Jeugd) in de langdurige- en tijdelijke zorg op het gebied van (begeleid) wonen, werken en dagbesteding.

De ontwikkelingen in de zorg en het sociale domein maken duidelijk dat er in nieuwe tijden om nieuwe oplossingen worden gevraagd. Innovatie, integraal werken, participatie, van transitie naar transformatie. Veelgebruikte woorden en goede voornemens, maar nu de praktijk.

Juist in deze praktijk is het mijn missie om mensen, organisaties en hun processen te ondersteunen en te verbeteren zodat hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening ontstaat. Dit wordt niet gedaan met kant en klare formules of modellen maar door uit te gaan van de vraag en de context. Specifieke problemen vragen namelijk om specifieke oplossingen. Door deze in beeld te hebben kunt u uw doelstellingen bepalen en aan de slag om deze te bereiken. Dat doe ik vanuit een no-nonsense mentaliteit, een nuchtere kijk op organisaties en de continue drive om te ontwikkelen, te verbeteren en resultaten te behalen.

Kijk bij diensten om te zien hoe ik organisaties ondersteun.

Diensten

Ik ondersteun zorg/welzijnsorganisaties en gemeenten door interim-management en advisering. Mijn missie is om mensen, organisaties en hun processen te verbeteren zodat zij hun taak optimaal uitvoeren en daarmee hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening ontstaat.

Interim-management

U kunt diverse redenen hebben om interim-management in te zetten. U heeft tijdelijk vervanging van uw leidinggevende nodig, vindt dat teams beter kunnen presteren of dat er verandertrajecten nodig zijn. U hebt dan een ervaren interimmanager nodig die snel is ingewerkt, uw organisatie of team kan optimaliseren en schakelt tussen managen, leiding geven en coachen.

Het kan ook zijn dat u een nieuw team moet inrichten omdat u te maken hebt met veranderingen in het sociale domein. U wilt geen oude oplossingen in de nieuwe werkelijkheid maar out-of-the-box oplossingen en integraal beleid. Ik kan u ondersteunen bij het inrichten van dit soort processen, het opnieuw positioneren van uw dienstverlening en het versterken van de kracht van teams, bijvoorbeeld door de invoering van zelfsturing. In het portfolio kunt u zien welke resultaten hier in de loop van de tijd in zijn behaald.

Advisering

U wilt uw kwaliteit verbeteren, uw bedrijfsprocessen optimaliseren of uw kwaliteitsmanager dient tijdelijk te worden vervangen. Als adviseur kan ik u ondersteunen in auditing, herinrichten en verbeteren van processen of de begeleiding richting certificering (HKZ-ISO). Kwaliteit is geen kunstje dat is bedoeld om goed te staan op de CV van de organisatie. Kwaliteit is gericht op rendementsverbetering. Dat betekent betere prestaties met betrokken medewerkers, toenemende opbrengsten en een hogere interne en externe klanttevredenheid.

Visie

Beweging en ontwikkeling

De gezondheidszorg krijgt in de komende jaren met een groot aantal wijzigingen te maken door de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning en de hervorming van de langdurige zorg. Verantwoordelijkheden worden gedecentraliseerd naar gemeenten en de stijgende zorgkosten zullen in de komende jaren verder moeten worden opgevangen. Gemeenten anticiperen hierop door de invoering van begrippen als participatie, meedoen naar vermogen en preventie. Zorgorganisaties krijgen met andere financieringsstromen te maken en een afname van het budget. Dat vraagt om een heroverweging van de strategische keuzes en het operationaliseren hiervan. De burger krijgt ook te maken met een veranderend speelveld. Dit heeft tot gevolg dat er andere aanspreekpunten komen, andere verwachtingen zijn en onzekerheid vanwege de veranderingen kan ontstaan.

Interimmanagement en advisering staat dan ook in het kader deze ontwikkelingen. Daarom hanteer ik een aantal kernbegrippen.

Versterken en verbeteren

In B-QIP is de Engelse term “equip” verborgen. Equip betekent uitrusten of toerusten. Als een atleet zich wil verbeteren of ontwikkelen zijn aanleg en training vaak niet genoeg. Om topprestaties te leveren zijn meerdere “tools” noodzakelijk zoals voeding en medische ondersteuning. Ik ondersteun organisaties door de kracht van teams en professionals te versterken zodat topprestaties worden geleverd. De tools die ik hierbij inzet lopen van het inrichten van werkprocessen tot training en coaching. Daarbij ligt mijn focus op het kwaliteitsdenken en continue verbeteren. Want stilstaan is achteruit gaan.

Verbinden en samenwerken

Oog hebben voor de kracht, kennis en kwaliteiten in organisaties en maatschappij is een belangrijke voorwaarde om mensen aan elkaar te verbinden en tot samenwerking te motiveren. Daarvoor is zichtbaarheid nodig, zowel in de organisatie als ook in haar omgeving. Dat betekent kansen zien, daarop af gaan, soms weerstanden weg te nemen en mensen te overtuigen van samenwerking.

Innoveren en inspireren

Andere tijden vragen ook om een andere benadering. Er wordt ruimte gemaakt voor innovaties door ze te beluisteren, door te vragen en voorwaarden te scheppen om ze daarna in de praktijk te brengen. Daarnaast is er veel kennis aanwezig van inspirerende innovaties die al door anderen zijn bedacht. Niet om ze klakkeloos over te nemen om ze, passend binnen de context, een eigen vorm te geven.

Zakelijk-Empathisch

De ontwikkelingen vragen om zakelijk en beslist te managen op inkomsten, uitgaven en resultaten. Maar mensenwerk vraagt ook om een empathische houding op mens en inhoud. Interimmanagement of advies draagt dit spanningsveld mee. Aan de ene kant een organisatie bedrijfsmatig goed inrichten waarbij een analytische blik en verbetermanagement belangrijk zijn om te bepalen wat verbeterd of ontwikkeld kan worden. Tegelijkertijd is het ook zaak om oog te hebben voor de professionals, de omgeving en de burger waar het om gaat.

Portfolio

Als interim-manager en adviseur gericht op het verbeteren van mensen en organisaties in de gezondheidszorg en het sociale domein door kwaliteit- interim- en projectmanagement. Gespecialiseerd in beleids-en productontwikkeling en de (her)inrichting en optimalisatie van werkprocessen op basis van kwaliteitsmanagementsystemen (HKZ/ISO). Ruime ervaring in de langdurige zorg (VG-GGZ-VVT), jeugdzorg en sociale domein.

In staat om op verschillende niveaus te opereren en de vertaalslag van strategisch en tactisch beleid naar operationeel handelen te maken. Ik ondersteun gemeenten en zorginstellingen met als doel dat mensen in hun kracht worden gezet en dat samenwerking tussen organisaties, zorgaanbieders en gemeente optimaal verloopt. Daarin ondersteun en leid ik verbetertrajecten en coach teams zodat processen doelmatig worden ingericht, resultaten worden gemonitord en vertaalt zodat verbeteracties uiteindelijk tot een optimale klanttevredenheid leiden.

Werkervaring en resultaten

07/2014 - Projectmanager Zorg/Interim projectleider Zorg

Als projectmanager adviserend aan een dagbestedingscentrum voor psychiatrische deelnemers op het gebied van de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem, verbetering van de bedrijfsvoering en de positionering van de organisatie in relatie tot de ontwikkelingen binnen het sociale domein.

07/2014 - Projectleider

Verantwoordelijk voor de implementatie van dienstverlening aan kinderen met een intensieve begeleidingsvraag gericht op zorg in onderwijs (projectleiding, inrichten van werkprocessen en coachen van het team).

10/2013 tot 06/2014 - Assistent manager/Projectleider

Aanleiding: Het team van dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking moest zich herpositioneren in relatie tot de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en de WMO. Er waren organisatorische verbeteringen noodzakelijk (o.a. roostering, plan en control, taakverdelingen) en de medewerkers dienden op hun ontwikkeling te worden gecoacht.

Resultaten:

10/2008 tot 11/2012 Manager zorg

Aanleiding: Een jonge GGZ organisatie moest een verdere ontwikkeling en groei doormaken om een robuust ketenpartner in de regio te worden. Om de organisatie in de toekomst flexibel te laten opereren zijn locaties resultaatverantwoordelijk ingericht met korte lijnen tussen team, cliënten en omgeving.

Resultaten:

01/2006 tot 09/2008 Projectleider/Kwaliteitsmedewerker

Aanleiding: Een jonge zorgorganisatie (GGZ) werd met een toenemende vraag vanuit ketenpartners geconfronteerd en moest daar een organisatorische ontwikkeling doormaken en het kwaliteitsmanagementsysteem inrichten. Het behalen van het HKZ certificaat was een harde voorwaarde om te kunnen aanbesteden bij het zorgkantoor.

Resultaten:

1993 t/m 2005 Teamleider

Teamleider en waarnemend manager van diverse afdelingen en locaties.

1985 t/m 1993 Ziekenverzorger (VVT)

Zorg voor psycho-geriatrische bewoners.

Contactgegevens

Interim-management en adviesdiensten gericht op het verbeteren van mensen en organisaties in de gezondheidszorg en het sociale domein.